คณะครูโรงเรียนกว่างเจ้า
โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะคร
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
หัวหน้าฝ่าย
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ หัวหน้าฝ่ายกิจการ
คุณจารุนันท์ จารุเธียร คุณวรวีร์ ภักดี คุณสุวีณา มีศร คุณสิริยา คำหอม คุณวินัย กองแสวง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยศึกษา หัวหน้าฝ่ายเตรียมก่อนวัยเรียน
คุณพงศธร ก้องเกียรติงาม คุณระพีพันธุ์ คงสินธุ์ คุณสมใจ แก้วชูวงศ์ คุณสุวีณา มีศร
ครูประจำชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูพิเศษ (ภาษาจีน)
คุณวาสนา ลัยการ คุณวรารัตน์ มีผิวสม คุณนงนุช พันธุเจริญ คุณทัศนา ไหวไว คุณจารุณี แซ่อึง
ครูประจำชั้นปฐมวัยศึกษา
ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น
คุณศีรแพร โพธิ์อ่อ คุณลัดดา ดอกอำพันธ์ คุณพัฒนา เจริญสมบัติ คุณวาสนา พิทา คุณวิจิตรา ทองสุข
แผนกอิงลิชโปรแกรม
หัวหน้าฝ่ายอิงลิชโปรแกรม หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยศึกษา ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น
Mr.Richard Nickless Mrs.Requel M.Cruz คุณนริศรา มนตรีวิสัย คุณน้ำฝน ศรไทย คุณธนพร โอภาสสัจจะกุล
ครูพิเศษภาคภาษาอังเฤษ ครูพิเศษภาคภาษาอังเฤษ ครูพิเศษภาคภาษาอังเฤษ ครูพิเศษภาคภาษาอังเฤษ ครูพิเศษภาคภาษาอังเฤษ
Ms.Marilen c.juntado Mr.Jorge Aburto Ms.Jean T.Reyes Ms.Aileen Alfeche Ms.Carla Holgado
ครูพิเศษภาคภาษาอังเฤษ พี่เลี้ยง พนักงาน
Ms.Marilyn Serilla คุณอรพิน อิบราฮิม คุณบุศนี เรืองสมุทร
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง พี่เลี้ยงแผนกเนอร์สเซอรี่ พี่เลี้ยง
คุณพัชรี เงินเปีย คุณนัยนาทำสวน คุณพิมพ์มาดา จิตระเบียบ คุณรัตนา ศิริแก้วกาญจน์
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
คุณวิมล ชูคีตะศิลป์ คุณสิริพร วงศ์รัตนกำพล คุณระพี สวัสดิภาพ คุณเนาวรัตน์ ติดบุตร
พนักงาน
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ พนักงานโภชนาการ พนักงานโภชนาการ พนักงานโภชนาการ พนักงานแผนกอนุบาล
คุณแรมเดือน ฮวยสมบูรณ์ คุณสมใจ ทองเจียว คุณกาญจนา ศิริอารมย์ คุณวิภาวดี เฟื่องวุฒิรน คุณบุญช่วย แก้วประสิทธิ์
ซ่อมบำรุง/ทำความสะอาด พนักงานทำความสะอาด พนักงานทำความสะอาด
คุณอ๊อด สมานเชื้อ คุณบำเพ็ญ พวงภู่ คุณฝิ่น อักษรไทย
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page