นายกสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย
คุณชาญ บูลกุล
โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะครู
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกว่างเจ้า
1. คุณวราฤทธิ์ เล็กวิริยะกุล ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ
2. คุณสุชาติ มีนุชนารถ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. คุณธัญญา ตันตินวะชัย ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
4. คุณอังสนา ลิ่มพิทักษ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นางรัตนา กองแสวง ผู้แทนครู กรรมการ
6. คุณวรวีร์ ภักดี ผู้แทนครู กรรมการ
7. คุณพรชัย สิริมังคละ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
8. คุณจารุนันท์ จารุเธียร ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
9. คุณไชยโชค ทิพย์วราพันธ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
10. คุณสัมพันธ์ จันทรประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. คุณศิริพร หอรุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. ดร. อำนวย เดชชัยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. คุณพลอยเลิศ จิระศรัณย์พร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. คุณสุวีณา มีศร ครูใหญ่ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนกว่างเจ้า
1. คุณสุวีณา มีศร ครูใหญ่ ประธานกรรมการ
2. คุณสิริยา คำหอม ผู้ช่วยครูใหญ่ รองกรรมการ
3. คุณสุวีณา มีศร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ
4. คุณกาญจนา แซ่เตี้ยว หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
5. คุณรัตนา กองแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
6. คุณรัตนา กองแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กรรมการ
7. คุณวินัย กองแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
8. คุณวรารัตน์ ลพโภชน์ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ กรรมการ
9. คุณนงนุช พันธุเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
กรรมการ
10. คุณจาง โบ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีน กรรมการ
11. คุณวรวีร์ ภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กรรมการ
12. คุณสิริยา คำหอม หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ
13. คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ หัวหน้างานวัดผลประเมินผล กรรมการ
14. คุณวินัย กองแสวง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ
15. คุณรัตนา กองแสวง หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษา
1. คุณชาญ บูลกุล นายกสมาคมกว๋องสิว
2. คุณวราฤทธิ์ เล็กวิริยะกุล ผู้รับใบอนุญาติ
3. คุณจารุนันท์ จารุเธียร อุปนายกและผู้จัดการ
4. คุณหญิงเยาวรัตน์ เตชะเวช อุปนายก
5. คุณปรีชา ศิลาทิพย์พร อุปนายก
6. คุณชาญ บุลกุล อุปนายก
7. คุณศิริพร หอรุ่งเรือง อุปนายก
8. คุณนงลักษณ์ ปิตะวรรณ อุปนายก
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. คุณสุวีณา มีศร ประธานอนุกรรมการ
2. คุณสิริยา เวียงนนท์ อนุกรรมการ
3. คุณน้ำฝน ศรไทย อนุกรรมการ
4. คุณวาสนา ลัยการ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. คุณชุติมณฑน์ สิงห์สถิตย์ ประธานอนุกรรมการ
2. คุณวาสนา ลัยการ อนุกรรมการ
3. คุณนงนุช พันธุเจริญ อนุกรรมการ
4. คุณวาสนา ลัยการ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ ประธานอนุกรรมการ
2. คุณวาสนา ลัยการ อนุกรรมการ
3. คุณนงนุช พันธุเจริญ อนุกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
1. คุณวาสนา ลัยการ ประธานอนุกรรมการ
2. คุณนงนุช พันธุ์เจริญ อนุกรรมการ
3. คุณทัศนา ไหวไว อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ ประธานอนุกรรมการ
2. คุณระพีพันธุ์ คงสินธุ์ อนุกรรมการ
3. คุณจารุณี หานุสิงห์ อนุกรรมการ
4. คุณสิริยา คำหอม อนุกรรมการ
5. คุณสุวีณา มีศร อนุกรรมการ
6. คุณทัศนา ไหวไว อนุกรรมการ
7. คุณวรวีร์ ภักดี อนุกรรมการ
8. คุณพงศธร ก้องเกียรติงาม อนุกรรมการ
9. คุณวรารัตน์ มีผิวสม อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. คุณคำรณ โสขุมา อนุกรรมการ
2. คุณจารุณี หานุสิงห์ อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี่
1. คุณนงนุช พันธุเจริญ ประธานอนุกรรมการ
2. คุณระพีพันธ์ คงสินธุ์ อนุกรรมการ
3. คุณวาสนา ลัยการ อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. คุณวรารัตน์ มีผิวสม ประธานอนุกรรมการ
2. คุณพงศธร ก้องเกียรติงาม อนุกรรมการ
3. คุณนงนุช พันธุเจริญ อนุกรรมการ
4. คุณสุวีณา มีศร อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ภาษาจีน
1 คุณน้ำ อารมณ์สุข ประธานอนุกรรมการ
2 คุณดีเม่า เซียน อนุกรรมการ
- ภาษาอังกฤษ
1 คุณวรวีร์ ภักดี ประธานอนุกรรมการ
2 Mr.Francis Basco อนุกรรมการ
3 Mr.Aileen Alfeche อนุกรรมการ
4 Mr.Jorge Aburto อนุกรรมการ
5 Mr.Richard Nickless อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. คุณนงนุช พันธุเจริญ ประธานอนุกรรมการ
2. คุณรัตนา กองแสวง อนุกรรมการ
3. คุณวรรณนิสา อุ่นเสนีย์ อนุกรรมการ
4. คุณกาญจนา แซ่เตี้ยว อนุกรรมการ
5. คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ อนุกรรมการ
6. คุณสิริยา คำหอม อนุกรรมการ
7. คุณสุวีณา มีศร อนุกรรมการและเลขานุการ
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page