ด้านกิจกรรม
มีการจัดทำแผนงานกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันสำคัญระลึกคุณท่าน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมส่งเสริมสาระการเรียนรู้ เป็นต้น
ด้านกีฬา
มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ได้มีการพัฒนาด้านร่างกายตลอด จนมีทักษะทางกีฬาชนิดต่างๆ ที่ถูกต้อง มีความรู้ความสามารถในการเล่นกีฬา และยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อเป็นการพัฒนาการเล่น รวมถึงได้จัดส่งนักเรียนออกไปแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย เช่น การแข่งขันกีฬาของเขตบางรัก และยังได้เป็นตัวแทนของเขตบางรักในการแข่งขันระดับ ก.ท.ม.
การแข่งขันปิงปองชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขัน กีฬากลุ่ม
ด้านนาฎศิลป์
ด้านนาฎศิลป์ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่ช้านาน และเป็นการแสดงท่าทาง จากอารมณ์ ความรู้ ใช้จังหวะ และเสียงดนตรีประกอบ การเรียนนาฎศิลป์ให้เข้ากับจังหวะ และผู้เรียนต้องมีสมาธิเป็นสำคัญการฟ้อนรำ เป็นการฝึกความอดทนความพากเพียร และฝึกฝนบ่อยๆ การเรียนนาฎศิลป์สามารถฝึกให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพดี อ่อนโยน กิริยามารยาทที่นุ่มนวล อีกด้วย นักเรียนสามารถไปแสดงตามสถานที่ต่างๆได้ฝึกให้กล้าแสดงออกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
กับทางโรงเรียน และได้ออกไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยได้อีกด้วย ศิลปะวัฒนธรรมไทยนั้น แบ่งออกเป็น 4 ภาค ด้วยกันคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านของภาคต่างๆ ทางโรงเรียนเราได้สนับสนุนการแสดงเป็นนาฎศิลป์ไทย ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของไทย
โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะครู
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page