ด้านกิจกรรม มีการจัดทำแผนงานกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง
เพื่อนำไปดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมวันสำคัญระลึกคุณท่าน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี กิจกรรมส่งเสริมสาระการเรียนรู้ เป็นต้น
ด้านกีฬา มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ได้มีการพัฒนาด้านร่างกายตลอด
จนมีทักษะทางกีฬาชนิดต่างๆที่ถูกต้องมีความรู้ความสามารถในการเล่นกีฬา
และยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อเป็นการพัฒนาการเล่น รวมถึง
ได้จัดส่งนักเรียนออกไปแข่ง
ขันตามหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย เช่น การแข่ง
ขันกีฬาของเขตบางรัก และยังได้เป็นตัวแทนของเขตบางรักในการแข่งขัน
ระดับ ก.ท.ม. การแข่งขันปิงปองชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขัน กีฬากลุ่ม
ด้านนาฎศิลป์ ด้านนาฎศิลป์ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่ช้านานและเป็นการแสดงท่าทาง จากอารมณ์ ความรู้
ใช้จังหวะและเสียงดนตรีประกอบ การเรียนนาฎศิลป์ให้เข้ากับจังหวะ และ
ผู้เรียนต้องมีสมาธิเป็นสำคัญการฟ้อนรำ เป็นการฝึกความอดทน
ความพากเพียร และฝึกฝนบ่อยๆ การเรียนนาฎศิลป์สามารถฝึกให้ผู้เรียน
มีบุคลิกภาพดีอ่อนโยน กิริยามารยาทที่นุ่มนวล อีกด้วย นักเรียนสามารถไป
แสดงตามสถานที่ต่างๆได้ฝึกให้กล้าแสดงออกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
กับทางโรงเรียน และได้ออกไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยได้อีกด้วย ศิลปะ
วัฒนธรรมไทยนั้น แบ่งออกเป็น 4 ภาค ด้วยกันคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคอีสาน ภาคใต้ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านของภาคต่างๆ
ทางโรงเรียนเราได้สนับสนุนการแสดงเป็นนาฎศิลป์ไทย ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมของไทย
โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะครู
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page