โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะครู
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
(นางสมใจ แก้วชูวงษ์)
ฝ่ายบริหารธุรการ-การเงิน
(นางระพีพันธ์ คงสินธุ์)
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
(นางสุมา โสมนัสฐิย์วงศ์และว่าที่รต.ยศวี รักษาการ)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
(นางนริศรา มนตรีวิสัย)
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น
2 การพัฒนา หรือการดำเนินการเกี่ยวกับ การให้ความเห็นการพํมนาสาระ
3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4 การวัดผล ประเมิน และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
5 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
7 การนิเทศการสอน
8 การแนะแนว
9 การประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
10 งานห้องสมุด
11 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
12 การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
13 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1 การจัดทำแผนงบประมาณ
2 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐโดยตรง
3 งานประสานราชการ
4 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
5 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6 การวางแผน/จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์
7 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
8 การจัดทำบัญชีการเงิน
9 การดำเนินงานธุรการและสารบรรณ
10 งานทะเบียนนักเรียน
11 งานประกันอุบัติเหตุ
12 งาานสนับสนุนเรียนฟรี 15ปีอย่างมีคุณภาพ
1 การจัดสรรอัตรกำลังครูและบุคคลากรทางการศึกษา
2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3 การลาทุกประเภท
4 การประเมินผลการปฎิบัตรงาน
5 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม สำหรับครู และบุคลากร/การลงโทษ
6 การพัฒนาระบบประกันคุณาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
7 การวางระบบจัดทำทะเบียนประวัติ
8 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
9 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยารรณวิชาชีพ
10 การส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ บุคลากรทางการศึกษา
11 การพัฒนาครูและบุคลากร
12 การดูแลอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม
13 การดูแลรักษาความปลอดภัย
14 งานโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน
15 งานสวัสดิการครู/บุคลากร
16 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1 การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
2 การทัศนศึกษา
3 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของ บุคคล องศ์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
4 แนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลงโทษนักเรียน
5 การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน
6 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 งานสัมพันธ์ชุมชน
9 การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
10 งานเครือข่ายผู้ปกครอง
11 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page