โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะครู
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
หลักสูตรแนวการสอนด้านวิชาการ
โปรแกรม 1
โรงเรียนกว่างเจ้า ได้นำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย และเหมาะสมมาพัฒนาการบริหาร การจัดการภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาอังเฤษ สุขภาพที่ดี มีความสุข ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย บุคลากรมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
โปรแกรม 2
ทางโรงเรียนได้นำหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแม่บท ของหลังสูตรโดย
แกนนำของคณะครูเจ้าของภาษาจาก แคนนาดา อเมริกา ออสเตเลีย นำการเรียน
การสอนแบบผสมผสานเน้นอเมริกันเป็นหลัก การเรียนจะเน้นภาษาอังกฤษ 60%
เป็นภาษาจีน 25% และภาษาไทย15% โดยมุ้งเน้นคณะครูและนักเรียนเป็นสำคัญ
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page