โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะครู
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
หลักสูตรแนวการสอนด้านวิชาการ
โปรแกรม 1
โรงเรียนกว่างเจ้า ได้นำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย และเหมาะสม มาพัฒนาการบริหาร การจัดการภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ สุขภาพที่ดี มีความสุข ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย บุคลากรมีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
โปรแกรม 2
ทางโรงเรียนได้นำหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแม่บท ของหลังสูตรโดยแกนนำของคณะครูเจ้าของภาษาจาก แคนนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย นำการเรียนการสอนแบบผสมผสานเน้นอเมริกันเป็นหลัก การเรียนจะเน้นภาษาอังกฤษ 60% เป็นภาษาจีน 25% และภาษาไทย 15% โดยมุ้งเน้นคณะคร ูและนักเรียนเป็นสำคัญ
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page