โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะครู
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนกว่างเจ้า
คุณวราฤทธิ์ เล็กวิริยะกุล คุณสิริยา คำหอม คุณเยาวรัตน์ เตชะเวช คุณสัมพันธ์ จันทรประสิทธิ์
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาติ ผู้แทนครู กรรมการ กรรมการ
ประธานกรรมการ กรรมการ - -
คุณพรชัย สิริมังคละ คุณศิริพร หอรุ่งเรือง คุณสุชาติ มีนุชนารถ คุณโชยโชค ทิพย์วราพันธ์
กรรมการ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง -
-
คุณจารุนันท์ จารุเธียร คุณวรวีร์ ภักดี คุณสุวีณา มีศร ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ครูใหญ่ ประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการ เลขานุการ/กรรมการ -
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page