โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะครู
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
โรงเรียนที่ดีที่สุดด้านการศึกษา การให้บริการทบทวนบทเรียน
โรงเรียน โรงเรียนกว่างเจ้า เป็นโรงเรียนที่มีเกียรติ อิสระ เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ให้การศึกษาระดับคุณภาพสูงสุด และให้
มาตรฐานยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย การที่โรงเรียนมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงและ
อุปกรณ์สื่อการสอนที่ดี ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ระดับอนุบาล 1 – อนุบาล 3 อายุระหว่าง -3 – --6 ปี
ระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง -5 – -12 ปี
ระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 11 – 18 ปี
คุณภาพ โรงเรียนกว่างเจ้าภูมิใจกับคุณภาพของหลักสูตร และมั่นใจได้ว่า
- มีชั้นเรียนเฉพาะวิชา
- มีห้องสมุดที่ดีเลิศ
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดี เครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมมูล ( ขยายในอนาคต )
- มีคอมพิวเตอร์ IT ครบครัน
- มีห้องเธียเตอร์รูม ดนตรี และห้องพละศึกษาที่มีอุปกรณ์สมบูรณ์
คณาจารย์สอน คุณครูใหญ่ นางสุวีณา มีศร คุณวรวีร์ ภักดี รองผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารการศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย ได้นำประสบการณ์อันมากมายมาสู่โรงเรียนกว่างเจ้า อีกทั้งโรงเรียนมีกฎ
ระเบียบในการรับคณาจารย์ จากประเทศอังกฤษ โรงเรียนนานาชาติ และจากต่างประเทศ
บริการทบทวนบทเรียน โรงเรียนกว่างเจ้า มีความภูมิใจในการให้การดูแล และชี้แนะนักเรียนของโรงเรียน นักเรียนแต่ละคน อยู่ภายใต้การ
แนะนำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการเรียน และสังคมของนักเรียน โดยสม่ำเสมอ บิดา มารดา จะได้รับ
การชักชวนให้ร่วมในการพัฒนาของนักเรียนด้วย
บริการด้านยานพาหนะ โรงเรียนได้จัดให้มีบริการยานพาหนะ รับส่งนักเรียน ระหว่างบ้านกับโรงเรียนด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และบริการด้วยรถยนต์ปรับอากาศ
อัตราค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปี 2549 โรงเรียนกว่างเจ้า (ภาคปกติ)
รายการค่าใช้จ่ายระดับอนุบาล 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 - รายการค่าใช้จ่ายระดับประถม ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
อ.1 อ.2-อ.3 อ.1 อ.2-อ.3
1 ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
3 ค่าซักรีด ค่าเรียนว่ายน้ำ
4 ค่าตรวจสุขภาพ ค่าห้องปรับอากาศ
5 ค่าห้องปรับอากาศ ค่าอาหารกลางวัน
6 ค่าสระว่ายน้ำ ค่ากิจกรรม
7 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าประกันอุบัติเหตุ
8 ค่ากิจกรรม -
9 ค่าประกันอุบัติเหตุ (ตลอดปี) หมายเหตุ
- เฉพาะนักเรียนใหม่เก็บค่าสมัคแรกเข้า -
หมายเหตุ นักเรียนใหม่เก็บครั้งเดียว เด็กต่างชาติจะต้องจ่ายเพิ่ม -
1 ค่าประกันของเสียหาย - - - รายการค่าใช้จ่ายระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2 ค่าเครื่องใช้แรกเข้า - -- - ค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 ค่าเครื่องนอน/ชุดพละ - -- - ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
- - -- - ค่าอาหารกลางวัน
หมายเหตุ ค่าเรียนว่ายน้ำ
เด็กต่างชาติจะต้องจ่ายเพิ่ม (อนุบาล
2 - 3 ) ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าห้องปรับอากาศ
ค่ากิจกรรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ
การรับสมัคร หมายเหตุ
รับสมัครนักเรียนชาย - หญิง อายุ 3 ปีขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึง เฉพาะนักเรียนใหม่เก็บค่าสมัคแรกเข้า -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งโปรแกรมสามัญแลอิงลิชโปรแกรม (EP) หนังสือจะมีขายก่อนเปิดเทอม - -
เอกสารการรับสมัคร
สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ใบเกิด) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ สกุล
รูปถ่ายขนาด 2" จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัว บิดา, มารดา
นักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ต้องมีหลักฐานการย้ายจากโรงเรียนเดิมมาด้วย
วันเรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:45 - 15:30 น.
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ( แผนกอิงลิชโปรแกรม )
ค่าใช้จ่ายชั้นปฐมวัย/ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ค่าธรรมเนียมการเรียน
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ค่ากิจกรรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ
หมายเหตุ
เฉพาะนักเรียนใหม่เก็บค่าสมัคแรกเข้า -
หนังสือจะมีขายก่อนเปิดเทอม - -
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page