ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page
โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะครู
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
1 คุณศรีไทย ดำรงรัตน์ ครูใหญ่ ประธานกรรมการ
2 คุณสิริยา เวียงนนท์ ่ผู้ช่วยครูใหญ่ รองประธานกรรมการ
3 คุณสุวีณา มีศร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ
4 คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
5 คุณชุติมณฑน์ สิงห์สถิตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
6 คุณวาสนา ลัยการ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ
7 คุณประครอง หนูเอก หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
8 คุณวรารัตน์ มีผิวสม หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ กรรมการ
9 คุณนงนุช พันธุเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ
10 คุณน้ำ อารมณ์สุข หัวหน้ากลุ่มสาระภาษจีน กรรมการ
11 คุณวรวีร์ ภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กรรมการ
12 คุณระพีพันธ์ คงสินธุ์ หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ
13 คุณประทิพย์ เกษบุรี หัวหน้างานวัดผลประเมินผล กรรมการ
14 คุณพงศธร ก้องเกียรติงาม หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ
15 คุณสิริยา เวียงนนท์ หัวหน้างานฝ่ายวิชาการประถมศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ แนวปฏิบัติ
1 ให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
1 ศึกษาและทำความเข้าใจในความมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการ
ศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2 ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชน/ท้องถิ่น
ที่ตั้ง ของสถานศึกษา
3 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา
ของสถานศึกษา
4 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการ บุคลากร
งบประมาณ อาคารสถานที่ กิจกรรมนักเรียน และสัมพันธ์กับชุมชน
5 ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
6 พิจรณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปี กับแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา
7 พิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการ หรือ
ยุทธศาสตร์ การดำเนินงานของกิจกรรม/งาน/โครงการที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
8 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
2 ให้คำแนะนำการบริหารและจัดการ สถาน
ศึกษาในด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ
อาคารสถานที่ กิจกรรม นักเรียน และความ
สัมพันธ์กับชุมชน
ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางในการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การบริหารจัดการด้านวิชาการ
1 มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานวิชาการ ของสถานศึกษา และเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2 ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหา การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน
3 ส่งเสริมให้มีการใช้วิทยาการภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นตอลดจนแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อปรเโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การบริหารงานบุคลากร
1 มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2 ให้ขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน
1 เสนอให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน สภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักย
ภาพของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
2 จัดหาทุนการศึกษา สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสิ่งจำเป็นอื่นๆ แก่ผู้เรียน
ตามความเหมาะสม
3 สนับสนุนให้เด็กพิการได้มีการเรียนร่วมกับเด็กปกติ