โรงเรียนที่ดีที่สุดด้านการศึกษาการให้บริการทบทวนบทเรียน
โรงเรียน โรงเรียนกว่างเจ้า เป็นโรงเรียนที่มีเกียรติ อิสระ เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ให้การศึกษาระดับคุณภาพสูงสุด และให้
มาตรฐานยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย การที่โรงเรียนมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงและ
อุปกรณ์สื่อการสอนที่ดี ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ระดับอนุบาล 1 – อนุบาล 3 อายุระหว่าง -3 – --6 ปี
ระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง -5 – -12 ปี
ระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 11 – 18 ปี
คุณภาพ โรงเรียนกว่างเจ้าภูมิใจกับคุณภาพของหลักสูตรและมั่นใจได้ว่า
- มีชั้นเรียนเฉพาะวิชา
- มีห้องสมุดที่ดีเลิศ
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดี เครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมมูล ( ขยายในอนาคต )
- มีคอมพิวเตอร์ IT ครบครัน
- มีห้องเธียเตอร์รูม ดนตรี และห้องพละศึกษาที่มีอุปกรณ์สมบูรณ์
คณาจารย์สอน คุณครูใหญ่ นางสุวีณา มีศร, คุณวรวีร์ ภักดี รองผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารการศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย ได้นำประสบการณ์อันมากมายมาสู่โรงเรียนกว่างเจ้า อีกทั้งโรงเรียนมีกฎ
ระเบียบในการรับคณาจารย์ จากประเทศอังกฤษ โรงเรียนนานาชาติ และจากต่างประเทศ
้บริการทบทวนบทเรียน โรงเรียนกว่างเจ้า มีความภูมิใจในการให้การดูแล และชี้แนะนักเรียนของโรงเรียนนักเรียนแต่ละคน อยู่ภายใต้การ
แนะนำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการเรียน และสังคมของนักเรียน โดยสม่ำเสมอ บิดา มารดา จะได้รับ
การชักชวนให้ร่วมในการพัฒนาของนักเรียนด้วย
บริการด้านยานพาหนะ โรงเรียนได้จัดให้มีบริการยานพาหนะ รับส่ง นักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และบริการด้วยรถยนต์ปรับอากาศ
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ( โปรแกรม1 )
รายการค่าใช้จ่ายระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รายการค่าใช้จ่ายระดับประถม ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1 ค่าเล่าเรียน 2,700 2,700 ค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2100 2100
2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 3,000 3,000 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 650 650
3 ค่าซักรีด 100 100 ค่ากิจกรรม 500 -
4 ค่าตรวจสุขภาพ 100 50 ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 -
5 ค่าห้องปรับอากาศ 500 500 - 3,450 2,750
6 ค่าสระว่ายน้ำ 500 500 หมายเหตุ
7 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 500 500 เฉพาะนักเรียนใหม่เก็บค่าสมัคแรกเข้า 200 -
8 ค่ากิจกรรม 500 500 ทานอาหารประจำกับโรงเรียน (ไม่บังคับ) 2,000 2,000-
9 ค่าสมุด/หนังสือ/อุปรกรณ์/
เครื่องเขียน (ตลอดปี)
500 -
เงื่อนไขในการเข้าเรียนเงื่อนไขในการเข้าเรียน
1 ค่าธรรมเนียมเข้าเรียน 5,000 บาท แนบมาพร้อมกับใบสมัคร
2 จะไม่สงวนที่เรียนไว้ให้นักเรียนจนกว่าจะได้ยื่นใบสมัครพร้อม
ชำระค่าธรรมเนียมเข้าเรียนและโรงเรียนได้รับไว้ เรียบร้อยแล้ว
3 ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องชำระก่อนวัน
เปิดเทอม การชำระเงินช้ากว่ากำหนดจะต้องติดดอกเบี้ยร้อยละ
1.5/เดือน ครูใหญ่สงวนสิทธิที่จะคัดชื่อนักเรียนออก เมื่อพ้นกำ
หนดชำระเงินค่าธรรมเนียม
4 ผู้ปกครองจะต้องเขียนหนังสือแจ้งความจำนง ที่จะให้นักเรียน
ออกจากโรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เทอมมิฉะนั้นจะต้องเสียค่า
เล่าเรียนของเทอมนั้น
5 เมื่อนักเรียนได้เป็นสมาชิกของโรงเรียนโดยสมบูรณ์แล้ว นักเรียน
จะต้องยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนที่จำเป็นต่อการมีระเบียบ
วินัยที่ดี และในการทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกหลักสูตรทั้งมวลอันจะ
ทำให้โรงเรียนมีศักยภาพที่ดีขึ้น
6 ครูใหญ่สงวนสิทธิที่จะลงโทษทางวินัย ให้พักเรียน หรือให้ออก
สำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ก้าวหน้า มีความประพฤติไม่เป็นที่ยอม
รับหรือทำให้โรงเรียนเสียหาย ในเมื่อนักเรียนผู้ใดถูกพักการเรียน
หรือให้ออกผู้ปกครองไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะเรียกร้องค่าธรรมเนียม
การเรียนต่าง ๆ ที่ได้จ่ายให้กับทางโรงเรียนไว้ก่อนแล้ว
7 ถ้านักเรียนออกจากโรงเรียนไปแล้วเกินกว่า 2 เทอมและโรงเรียน
ได้สงวนที่เรียน ไว้ให้นักเรียนกลับเข้าเรียนได ้ผู้ปกครองจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในการนี้ด้วย
8 ผู้ปกครองควรจะแจ้งให้โรงเรียนทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในประวัติ ของนักเรียน
9 ในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือสูญเสียของหนังสือหรืออุปกรณ์ใดๆ
ที่อยู่ในความดูแลของนักเรียนผู้ปกครองจะต้องชำระค่าเสียหาย
ให้กับทางโรงเรียนเต็มราคา
10 โรงเรียนกว่างเจ้า กำหนดอัตราค่าเล่าเรียนรายปีตามการคะเน
รายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน ในกรณีที่เกิดความเดือดร้อนด้าน
การเงินจริงๆ คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน สงวนสิทธิที่จะ
ปรับปรุงค่าเล่าเรียนทุกเวลาในระหว่างปีการศึกษา
10 ค่าประกันอุบัติเหตุ (ตลอดปี) 200 -
- 9,100 7,850
หมายเหตุ นักเรียนใหม่เก็บครั้งเดียว
1 ค่าประกันของเสียหาย 200 -
2 ค่าเครื่องใช้แรกเข้า 700 -
3 ค่าเครื่องนอน/ชุดพละ 500 -
- 1,400 -
ส่วนที่เก็บเพิ่มเติม
1 นักเรียนอายุต่ำกว่า 3 ขวบ 1,000 -
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ( โปรแกรม 2 )
ค่าเล่าเรียน 35,000 - ค่าหนังสือภาษาจีน ปีละ 3,000
ค่าห้องปรับอากาศ 5,000 ค่าหนังสือภาษาไทย ปีละ 500
ค่ากิจกรรม 5,000 ค่าหนังสืออังกฤษ ปีละ 5,000
ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้สื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด
ห้องเธียร์เตอร์ ห้องซาวด์แล็ป เครื่องกีฬา
5,000 ค่าอาหารกลางวัน + อาหารว่าง เทอมละ 6,000
- 50,000 --
Thai Eng Chinese