คณะครูโรงเรียนกว่างเจ้า
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ หัวหน้าฝ่ายกิจการ
คุณจารุนันท์ จารุเธียร คุณวรวีร์ ภักดี คุณสุวีณา มีศร คุณสิริยา คำหอม คุณวินัย กองแสวง
หัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายอนุบาล ครูประจำชั้น
คุณกาญจนา แซ่เตี้ยว คุณรัตนา กองแสวง คุณพงศธร ก้องเกียรติงาม คุณระพีพันธ์ คงสินธุ์ คุณนงนุช พันธุเจริญ
ครูประจำชั้น ครูพิเศษ ครูบรรณารักษ์ ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น
คุณวาสนา ลัยการ คุณวรารัตน์ ลพโภชน์ คุณทัศนา ไหวไว คุณเอมอร เดชชัยศรี คุณวิไลวรรณ เลิศพานิช
ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำชั้น
คุณพัฒนา เจริญสมบัติ คุณลัดดา ดอกอำพันธ์ คุณวิจิตรา ทองสุข คุณพรทพิพย์ สังข์ทอง คุณไปรยา มะโนรมย์
ครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง
คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ คุณนัยนา ทำสวน คุณน้ำฝน ศรไทย คุณรัตนา ศิริแก้วกาญจน์ คุณพัชรี เงินเปีย
ครูพี่เลี้ยง ธุรการ - การเงิน ธุรการ - การบัญชี ครูพิเศษ / ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณจิรภา เจียมกาย คุณวิมล ชูคีตะศิลป์ คุณสิทธิชัย เหลืองอ่อน คุณวรรณนิสา อุ่นเสนีย์ คุณเนาวรัตน์ ติดบุตร
ธุรการ - อาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูพิเศษ (ภาษาจีน) ครูพิเศษ (ภาษาจีน) ครูพิเศษ (ภาษาจีน)
คุณวิชัย บุญวงษ์ คุณมัณจณา ศรีหาตา คุณหวาง หยิน คุณหง เต๋อลี่ คุณหวง เยี่ยน
หัวหน้าพนักงาน หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ พนักงานฝ่ายโภชนาการ พนักงานฝ่ายอนุบาล พนักงานฝ่ายโภชนาการ
คุณแรมเดือน ฮวบสมบูรณ์ คุณบุศนี เรืองสมุทร คุณกาญจนา ศิริอารมย์ คุณยุพิน กลยนี คุณบุญช่วย แก้วประสิทธิ์
พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสวน พนักงานทำความสะอาด พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง
คุณฝิ่น อักษรไทย คุณไพฑูรย์ อุ่นเสนี คุณบำเพ็ญ พวงภู่ คุณอ๊อด สมานเชื้อ
Thai Eng Chinese