คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกว่างเจ้า
1. คุณวราฤทธิ์ เล็กวิริยะกุล ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ
2. คุณสุชาติ มีนุชนารถ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. คุณธัญญา ตันตินวะชัย ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
4. คุณอังสนา ลิ่มพิทักษ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นางรัตนา กองแสวง ผู้แทนครู กรรมการ
6. คุณวรวีร์ ภักดี ผู้แทนครู กรรมการ
7. คุณพรชัย สิริมังคละ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
8. คุณจารุนันท์ จารุเธียร ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
9. คุณไชยโชค ทิพย์วราพันธ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
10. คุณสัมพันธ์ จันทรประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. คุณศิริพร หอรุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. ดร. อำนวย เดชชัยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. คุณพลอยเลิศ จิระศรัณย์พร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. คุณสุวีณา มีศร ครูใหญ่ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนกว่างเจ้า
1. คุณสุวีณา มีศร ครูใหญ่ ประธานกรรมการ
2. คุณสิริยา คำหอม ผู้ช่วยครูใหญ่ รองกรรมการ
3. คุณสุวีณา มีศร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ
4. คุณกาญจนา แซ่เตี้ยว หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ
5. คุณรัตนา กองแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ
6. คุณรัตนา กองแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กรรมการ
7. คุณวินัย กองแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
8. คุณวรารัตน์ ลพโภชน์ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ กรรมการ
9. คุณนงนุช พันธุเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
กรรมการ
10. คุณจาง โบ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีน กรรมการ
11. คุณวรวีร์ ภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กรรมการ
12. คุณสิริยา คำหอม หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ
13. คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ หัวหน้างานวัดผลประเมินผล กรรมการ
14. คุณวินัย กองแสวง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ
15. คุณรัตนา กองแสวง หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษา
1. คุณโชยโชค ทิพย์วราพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
2. คุณจารุนันท์ จารุเธียร อุปนายก
3. คุณเยาวรัตน์ เตชะเวช อุปนายก
4. คุณปรีชา ศิลาทิพย์พร อุปนายก
5. คุณพรชัย สิริมังคละ อุปนายก
6. คุณศิริพร หอรุ่งเรือง อุปนายก
7. คุณวราฤทธิ์ เล็กวิริยะกุล อุปนายก
8. คุณสัมพันธ์ จันทรประสิทธิ์ อุปนายก
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. คุณสุวีณา มีศร ประธานอนุกรรมการ
2. คุณรัตนา กองแสวง อนุกรรมการ
3. คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ อนุกรรมการ
4. คุณนงนุช พันธุเจริญ อนุกรรมการและเลขานุการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. คุณกาญจนา แซ่เตี้ยว ประธานอนุกรรมการ
2. คุณรัตนา กองแสวง อนุกรรมการ
3. คุณนงนุช พันธุเจริญ อนุกรรมการ
4. คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ อนุกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. คุณรัตนา กองแสวง ประธานอนุกรรมการ
2. คุณนงนุช พันธุเจริญ อนุกรรมการ
3. คุณนงนุช พันธุเจริญ อนุกรรมการ
4. คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ อนุกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
1. คุณกาญจนา แซ่เตี้ยว ประธานอนุกรรมการ
2. คุณรัตนา กองแสวง อนุกรรมการ
3. คุณสาวทัศนา ไหวไว อนุกรรมการ
4. คุณสิริยา คำหอม อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. คุณวินัย กองแสวง ประธานอนุกรรมการ
2. คุณนงนุช พันธุเจริญ อนุกรรมการ
3. คุณวรรณนิสา อุ่นเสนีย์ อนุกรรมการ
4. คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ อนุกรรมการ
5. คุณรัตนา กองแสวง อนุกรรมการ
6. คุณกาญจนา แซ่เตี้ยว อนุกรรมการ
7. คุณสิริยา คำหอม อนุกรรมการ
8. คุณสุวีณา มีศร อนุกรรมการ
9. คุณทัศนา ไหวไว อนุกรรมการ
10. คุณวรวีร์ ภักดี อนุกรรมการ
11. คุณพงศธร ก้องเกียรติงาม อนุกรรมการ
12. คุณวรารัตน์ ลพโภชน์ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. คุณนงนุช พันธุเจริญ ประธานอนุกรรมการ
2. คุณรัตนา กองแสวง อนุกรรมการ
3. คุณวรรณนิสา อุ่นเสนีย์ อนุกรรมการ
4. คุณกาญจนา แซ่เตี้ยว อนุกรรมการ
5. คุณเคลือวัลย์ โฉมขวัญ อนุกรรมการ
6. คุณสิริยา คำหอม อนุกรรมการ
7. คุณสุวีณา มีศร อนุกรรมการและเลขานุการ
Thai Eng Chinese
คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ภาษาจีน
1 คุณจาง โบ อนุกรรมการ
2 คุณหวาง หยุน อนุกรรมการ
- ภาษาอังกฤษ
1 คุณวรวีร์ ภักดี ประธานอนุกรรมการ
2 คุณวรรณนิสา อุ่นเสนีย์ อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1. คุณวราฤทธิ์ เล็กวิริยะกุล ประธานกรรมการ
2. คุณสุชาติ มีนุชนารถ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. คุณวรารัตน์ ลพโภชน์ ประธานอนุกรรมการ
2. คุณพงศธร ก้องเกียรติงาม อนุกรรมการ
3. คุณนงนุช พันธุเจริญ อนุกรรมการ
4. คุณวินัย กองแสวง อนุกรรมการและเลขานุการ