หลักสูตรแนวการสอนด้านวิชาการ
โปรแกรม 1
โรงเรียนกว่างเจ้า ได้นำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย และเหมาะสมมาพัฒนาการบริหาร
การจัดการภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาอังเฤษ สุขภาพ
ที่ดี มีความสุข ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย บุคลากรมีคุณภาพและเป็น
แบบอย่างที่ดี
โปรแกรม 2
ทางโรงเรียนได้นำหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแม่บท ของหลังสูตรโดย
แกนนำของคณะครูเจ้าของภาษาจาก แคนนาดา อเมริกา ออสเตเลีย นำการเรียน
การสอนแบบผสมผสานเน้นอเมริกันเป็นหลัก การเรียนจะเน้นภาษาอังกฤษ 60%
เป็นภาษาจีน 25% และภาษาไทย15% โดยมุ้งเน้นคณะครูและนักเรียนเป็นสำคัญ
Thai Eng Chinese